Nai Lert Butler

Butler School

Butler Service Master Class

Nai Lert Butler & The British Butler Institute


Butler Service Master Class

หัวข้อการอบรม:

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริการบัตเลอร์
 2. วิธีการสร้างประสบการณ์และความพึงพอใจสำหรับลูกค้า
 3. ความสำคัญของบุคลิกภาพและทัศนคติที่เหมาะสมกับการบริการ
 4. การจัดทำประวัติลูกค้า
 5. อุปกรณ์สำหรับการบริการ
 6. แนวคิดการบริการส่วนบุคคล
 7. วิธีการและมารยาทในการบริการในที่พัก
 8. การดูแลรักษาสิ่งของมีค่า
 9. การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
 10. การจัดโต๊ะรับประทานอาหารและการเตรียมพื้นที่
 11. มารยาทในการรับประทานอาหาร
 12. ความรู้ทั่วไปด้านเครื่องดื่ม
 13. การจัดการงานเลี้ยง
 14. การจัดและตกแต่งดอกไม้
 15. เยี่ยมชมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

ตารางเรียน

25 - 29 เมษายน 2565

01 - 05 กรกฎาคม 2565