White Bus Catering

Our Venue

The Screening room

The River Villa, Nonthaburi


The Screening room

ห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัว ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ จัดงานประชุม งานอบรม และงานเสวนา เป็นต้น สามารถรองรับได้สูงสุด 22 ที่นั่ง เพรียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน และระบบภาพ-เสียงระดับสากล

รายละเอียด:

22 seats